«Զահլա» բառի ստուագաբանությունը չգտա:
Նույնիսկ ն.գ. Աճառյանի բառարանում չկա: )))