Երիտասարդական Շարժումն է որ պիտի յեղաշրջէ տակաւ հայրենի եւ հուսկ հայ կեանքը ընդհանրապէս...Մէկ առ մէկ անոր դիմաց տեղի պիտի տան քարացած միտքերը, կարծրատիպերը, անարդարութիւններն ու կամայականութիւնները, չարաշահումներն ու տեսակ-տեսակ յոռի բարքերը որ կան ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԷՆ ներս ի Հայաստան եւ ի Սփիւռս աշխարհի....քանզի հայրենի կեանքի բաղձալի բարեփոխումէն ետք, անիկա վարակիչ պիտի ըլլայ նաեւ սփիւռքահայ իրականութեան համար, ուր կուսակցական նշանակուած ջոջերը՝ ամէն աթոռ գրաւած ըլլալով, կը խորհին թէ իրենք են հայ կեանքի «մեծերը»....ԱՄԷՆ ԻՆՉ ԵՆԹԱԿԱՅ Է ՓՈՓՈԽՈՒԹԵԱՆ....ՈՐՈՒՆ ՍԿԻԶԲԸ ԴՐՈՒԱԾ Է ԱՐԴԷՆ...

 

 

Երան Կոյումջյան